Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Informacje o projekcie

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Informacje o projekcie

logotyp projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.1. Aktywne włączenie

,,AKTYWNI – KREATYWNI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramachRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 31.12.2020

 

 

Celem głównym projektu ,,Aktywni – kreatywni" jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością – podopiecznych PCPR w Parczewie – 39 osób (23K i 16M) poprzez realizację kompleksowych programów integracji społecznej ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społeczno – zawodową.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników oraz stworzenie dla osób rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące w Powiecie Parczewskim korzystające z pomocy i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w tym:

 • Osoby bierne zawodowo;
 • Osoby bezrobotne;
 • Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 17 – 25
  (8K i 7 M);
 • Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 18 – 25 (3K i 1M);
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 20 osób
  (12K i 8M).

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału Uczestników Projektu;
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Treningi z zakresu kompetencji społecznych i osobistych
 • Zajęcia rehabilitacyjno- usprawniające dla osób z niepełnosprawnością
 • Kursy zawodowe zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje uczestnika projektu
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywać się od miesiąca stycznia 2019 roku do miesiąca czerwca 2019 roku.

 

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

ul. Szpitalna 2A

21-200 Parczew

Tel. 83 355 15 80

adres e-mail: pcpr@parczew.pl

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiałów szkoleniowych w formie dostępnej.

Projekt ,,Aktywni – kreatywni” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020

Nr umowy RPLU.11.01.00-06-0004/18-00

Dofinansowanie z UE wynosi 501.636,85 PLN

Całkowita wartość projektu: 590.161,00 PLN