Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Klauzula informacyjna

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Pomocy
  Rodzinie w Parczewie
  ul. Szpitalna 2A
  21-200 Parczew
  tel./fax. 83 355 15 80
  EPUAP: PcprParczew/SkrytkaESP

   

   

 • Napisz do nas

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INOFRMACYJNA

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie zbiorów:

 1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach ROP WL na lata 2014-2020
 2. Personel projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020
 3. Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020
 4. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  „Aktywni – kreatywni” – informujemy, iż

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:

 1. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru Nr 1;
 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4,
  00-926 Warszawa, dla zbioru Nr 2.

2)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1330/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1081/2006 (dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,
  z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1460
  z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 roku ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30. 0.2014, str. 1).

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Udzielania wsparcia uczestnikom projektu, z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy zbioru Nr 1;
 2. Weryfikacji, poświadczania, sprawozdawczości i kontroli kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych
  w ramach realizacji RPO WL 2014-2020 – dotyczy zbiorów Nr 2 i Nr 3;
 3. Realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru Nr 2 i 4.

4)  Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:

 1. Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin;
 2. Beneficjentowi/ partnerom realizującym projekt „Aktywni – kreatywni” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew;
 3. Podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Aktywni – kreatywni”.

5)  Podanie danych jest warunkiem koniecznym do: przystąpienia do projektu jako uczestnik/ pełnienia funkcji personelu projektu/ pełnienia roli kontrahenta beneficjenta a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości finansowania kosztów w ramach projektu

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.