Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłasza nabór dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Parczewskiego do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Termin naboru wniosków od     29.02.2024 r. do  08.03.2024 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Program realizowany jest przy 100% wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość: 370 900,00 zł. Kwota dofinansowania: 370 900,00 zł.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu) wraz z załącznikami  i złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, w terminie od 29.02 do 08.03.2024 roku w godzinach pracy  tj.   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Za datę złożenia karty zgłoszenia uważa się datę jej wpływu do PCPR w Parczewie, a w przypadku kart składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego.

Karty zgłoszeniowe złożone po w/w terminie, będą wpisane na listę rezerwową. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.


O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z obniżonym  dofinansowaniem ze środków Funduszu wsparciem zostanie objętych :

- 8 osób ze znacznym stopniem

- 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze sprzężoną niepełnosprawnością  

- 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- 3 dzieci w wieku do ukończenia 16 r. ż.

W roku 2024 limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze  środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż:

- 361 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o stopniu znacznym

- 270 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności z   niepełnosprawnością   sprzężoną

- 250 godzin  rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

-  266 godzin dla  dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wymagane dokumenty do złożenia:

W przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dziecka z niepełnosprawnością (do ukończenia 16. roku życia) należy dołączyć dodatkowo:
- zaświadczenie o niekaralności (z 2024 roku),
- informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (z 2024 roku),
- Oświadczenie dotyczące akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (druk do pobrania)