Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Informacje na temat dofinasowania

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze mogą ubiegać się:

 1. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub:
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o grupie inwalidzkiej,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
 2. Osoby, które posiadają zlecenie potwierdzające dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 3. Osoby, które spełniają kryterium dochodowe, na podstawie dochodów uzyskanych w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku

Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jaki jest tryb postępowania?

Wnioskodawca:

 1. Udaje się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia na zakup niezbędnych przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych.
 2. Potwierdza zlecenie w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 3. Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem udaje się do sklepu medycznego, apteki i realizuje zlecenie.
 4. Wnioskodawca otrzymuje w aptece, sklepie medycznym fakturę oraz kopię zrealizowanego, podbitego za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury,zlecenia NFZ lub oferta (faktura proforma) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

  ADRESY NFZ:
  21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12c
  tel (083) 344 93 00 ; 20-124
  Lublin ul. Szkolna 16
  tel. (081) 53 105 00

 5. Składa w PCPR (pok. 1 ) uzupełniony wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki do wniosku:

 • Faktura VAT (zapłacona gotówką) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  - kopia potwierdzonego przez NFZ zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (sklep, apteka) realizującego zlecenie, lub
  - oferta (faktura proforma) określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  - kopia zlecenia potwierdzonego przez NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (apteka, sklep) realizującego zlecenie.
 • Kopia orzeczenia lub kopia z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

 1. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. Do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w danym roku kalendarzowym,
 • liczby osób korzystających z dofinansowania.

U W A G A
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

 


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( Dz. U. z 2015r poz. 926)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r.; poz.2064)

Dodatkowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1
tel. 83 355 15 80