Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Ulgi komunikacyjne

ULGI KOMUNIKACYJNE DLA  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP i PKS)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r. poz. 1138)

Osoby uprawnione:

 • Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
  PKP
  - osobowy 95%, pośpieszny 95%, ekspres 95%
  PKS - zwykły 95%, 95%
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
  PKP
  - osobowy 78%, pośpieszny 78%, ekspres 78%
  PKS - zwykły 78%, 78%
 • Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
  (uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem)
  PKP - osobowy 78%, pośpieszny 78%, ekspres 78%
  PKS - zwykły 78%, 78%
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  PKP
  - osobowy 49%, pośpieszny 37%, ekspres 37%
  PKS - zwykły 49%, 37%
 • Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  PKP
  - osobowy 93%, pośpieszny 51%, ekspres 51%
  PKS - zwykły 93%, 51%
 • Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  PKP
  - osobowy 37%, pośpieszny 37%, ekspres 37%
  PKS - zwykły 37%, 37%
 • Renciści (2 przejazdy w roku)
  PKP - osobowy 37%, pośpieszny 37%, ekspres 37%


Ulgi w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w Bielsku-Białej

Uchwała  Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr V/69/2011 z dnia 8 marca 2011 r., Nr VI/100/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz Nr XVI/385/2012 z dnia 28 lutego 2012r., Uchwała  Nr XXIII/585/2012  z dnia 23 października 2012 r.)

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, a zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez uprawniony organ,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,
 • osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18, realizująca obowiązek szkolny lub nauki w innej formie – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia)

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni:

 • renciści – na podstawie ważnej legitymacji  rencisty wydanej przez ZUS lub KRUS oraz dokumentu tożsamości;
 • inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo,

Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnieni:

 • osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ulgi w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Uchwała Nr XL/361/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego są uprawnieni:

 • dzieci i młodzież dotknięta niepełnosprawnością, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub ważnej legitymacji szkolnej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenia właściwego organu o co najmniej częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia właściwego organu o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • ociemniali wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany) z symbolem niepełnosprawności 04-O, orzeczenia właściwego organu potwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 04-O albo potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy (zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) z powodu stanu narządu wzroku

Do korzystania z biletów ulgowych 50% są uprawnieni:

 • renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ważną legitymacją rencisty albo aktualnym odcinkiem renty, wraz z dowodem tożsamości,
 • jeden rodzic lub opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazd w czasie powrotu do domu po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub szkoły i w czasie przejazdu z domu do przedszkola lub szkoły po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach szkolnych - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz jednego z następujących dokumentów: legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecka) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawności.

Ulgi w Międzygminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Kętach

Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby:

 • Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy
  wymagany dokument: dowód tożsamości oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej
 • Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dotychczasowa I grupa inwalidzka) i ich przewodnicy
  wymagany dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej
 • Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością i ich opiekunowie
  wymagany dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej

Do ulgowych przejazdów na podstawie biletów jednorazowych uprawnione są następujące osoby:

 • Renciści
  wymagany dokument: dowód tożsamości wraz z legitymacją rencisty lub dowód tożsamości wraz z ostatnim odcinkiem renty

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transp. (Dz.U. z 2012r. poz. 1138)