Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Rodzinna piecza zastępcza

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Rodzinna piecza zastępcza

Menu dla: Rodzinna piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku należytej opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych. Podstawowym celem pieczy zastępczej jest praca z rodziną biologiczną dziecka umożliwiająca jego powrót do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a dopiero w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opieka i wychowanie w środowisku zastępczym. Piecza zastępcza powinna mieć charakter czasowy.

Zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W myśl powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.

Umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domu dziecka poprzez stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju zaspokajają potrzeby emocjonalne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oaz religijne;
 • Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

 • uczy się:
 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
  lub
  legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 746,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
 • 1 131,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.