Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Kandydaci na rodzinę zastępczą

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Kandydaci na rodzinę zastępczą

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
          zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
          lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
          opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym :
          rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
          właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
          wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 •  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Decydując się na rodzinę zastępczą kandydaci powinni być świadomi, że specyfika rodziny zastępczej jest zupełnie inna od rodziny adopcyjnej. Kandydaci na rodzinę adopcyjną chcący przysposobić dziecko powinny zgłosić się do:
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie.

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie wprowadza następującą procedurę kwalifikacji dla kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka:
1. Kandydaci spełniający wymagania określone ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, winni przedłożyć w trakcie procedury kwalifikacyjnej następujące dokumenty:
a) Wniosek;
b) formularz zgłoszeniowy kandydatów, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do procedury kwalifikacyjnej;
c) opinię z zakładu pracy, jeżeli nie dotyczy to opinia dwóch sąsiadów;
d) zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
e) zaświadczenie o dochodach;
f) akt małżeństwa (ew. sentencja rozwodu);
g) informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;
h) oświadczenie o władzy rodzicielskiej;
i) oświadczenie o leczeniu odwykowym;
j) oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym.
2. Badania psychologiczno-pedagogiczne;
3. Wywiady środowiskowe;
4. Udział w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzonym według programu, który zatwierdzony jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych i rodzin zastępczych zawodowych);
5. Pozytywna decyzja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Procedura kwalifikacyjna kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpoczyna się od kontaktu z pracownikiem PCPR: