Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się

Co to są bariery architektoniczne?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Co to są bariery techniczne?

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Co to są bariery w komunikowaniu się?

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Kto może ubiegać się o likwidację barier architektonicznych/ technicznych/ w komunikowaniu się?

O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się:

 • Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się:

 • Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/technicznych/ w komunikowaniu się:

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony internetowej PCPR w Parczewie – formularze do pobrania;
 2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami" wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.

Jakie są wymagane dokumenty do wniosku:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych osób wspólnie zamieszkujących z osoba niepełnosprawną;
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i potwierdzające konieczność likwidacji barier wystawione przez lekarza specjalistę;
 4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu/mieszkaniu (poświadczenie zameldowania z Urzędu Gminy/Miasta) (dotyczy likwidacji barier architektonicznych);
 5. Dokument potwierdzający prawo własności lokalu lub budynku mieszkalnego (akt własności, akt notarialny), (dotyczy likwidacji barier architektonicznych);
 6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidację wnioskowanych barier (dotyczy likwidacji barier architektonicznych);
 7. Pełnomocnictwo lub postanowienie sądu dot. pełnomocników lub opiekunów prawnych wnioskodawców;
 8. Dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy;
 9. Kosztorys budowlany (dot. likwidacji barier architektonicznych);
 10. Wycena wnioskowanego sprzętu (dot. likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się) wraz ze specyfikacją wnioskowanego sprzętu.

Wnioski dotyczące dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511
  z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2015 roku, poz. 926 z późn. zm.);
 3. Uchwałą Nr 99/231/2009 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych/technicznych/w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier architektonicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się w następnym roku kalendarzowym, ale na inny zakres prac. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na dokończenie prac na które osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie w danym roku, w latach następnych, tj. otrzymane dofinansowanie należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, natomiast nie wyklucza to możliwości otrzymania dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i/lub technicznych.

Termin trzyletni dotyczy tylko barier technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

U W A G A!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Parczewskiego na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel przez Radę Powiatu.


Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1
tel. 83 355 15 80
kom. 723 456 496

Pliki do pobrania