Program Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 aktywny samorząd      aktywny samorząd  

 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

,,AKTYWNY SAMORZĄD”- 2019

Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.

Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.

Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew

 

Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym

,,Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie C1

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznawia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, a niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez te osoby.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy, albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

 

Wnioski można pobrać w siedzibie PCPR w Parczewie oraz na stronie internetowej

www.pcpr.parczew.pl

Przyjmowanie wniosków

Wnioski w ramach Obszaru C Zadanie 1 można składać do 30 października 2019 roku

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można uzyskać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a

lub pod numerem telefonu: 83 355 15 80

 

 

 

 

aktywny samorządaktywny samorząd

 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

,,AKTYWNY SAMORZĄD” – 2019

Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.

Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.

Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A  – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcja narządu ruchu;

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego;

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób
z dysfunkcją narządu słuchu.

Adresatami programu są osoby posiadające:

Zadanie 1:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  w przypadku osób do 16 roku życia;
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej;
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 2:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • Wiek aktywności zawodowej;
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 3:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • Wiek aktywności zawodowej;
 • Dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.

Zadanie 4:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • Dysfunkcja narządu słuchu.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3: pomoc zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku;

Zadanie 4: pomoc zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej zakupionego w ramach programu sprzętu elektronicznego.

Adresatami programu są osoby posiadające:

Zadanie 1:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • Dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2:

 • Pomoc udzielona w ramach obszaru B.

Zadanie 3:

 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • Dysfunkcja narządu wzroku;
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 4:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawno?