Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Turnusy rehabilitacyjne

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Turnusy rehabilitacyjne

Informacje na temat turnusów rehabilitacyjnych

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny i gdzie się odbywa?

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni wyłącznie na terenie kraju.
Wybór miejsca, terminu oraz ośrodka, w którym odbędzie się turnus dokonuje osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu . ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być uprawniony uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną;

Jakie są rodzaje turnusów rehabilitacyjnych?

Wyróżniamy turnusy rehabilitacyjne:

 1. usprawniająco-rekreacyjny,
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy,
 4. psychoterapeutyczny,
 5. rozwijający zainteresowanie i uzdolnienia,
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Dla kogo są organizowane turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7. z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami.

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Jakie są warunki uczestnictwa w turnusie?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • Posiada orzeczenie lub kopię z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku.
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Informacja o stanie zdrowia nie może być sporządzona wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu. Wystawia ja lekarz, pod opieka którego osoba się znajduje,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 1. Składa Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z następującymi załącznikami :
 2. Dokument potwierdzający dochód wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za kwartał (kalendarzowy) poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (nakaz podatkowy, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, odcinki renty, emerytury lub decyzja o waloryzacji).
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA!
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

 1. 30 % przeciętnego wynagrodzeni
  • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 230, poz. 1694 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz.2064)

 


Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1.
tel. 83 355 15 80