Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Regulamin uczestnictwa w projekcie "Aktywni - kreatywni"

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Pomocy
  Rodzinie w Parczewie
  ul. Szpitalna 2A
  21-200 Parczew
  tel./fax. 83 355 15 80
  EPUAP: PcprParczew/SkrytkaESP

   

   

 • Napisz do nas

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Aktywni - kreatywni"

logo projektu

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 5/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Parczewie z dnia 21.01.2019r. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE „Aktywni – kreatywni”

Nr projektu: RPLU.11.01.00-IP.02-004/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.1. Aktywne włączenie

§ 1

Definicje stosowane w Regulaminie

 1. Projekt – Projekt pt. „Aktywni – kreatywni”;
 2. Projektodawca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie;
 3. Uczestnik Projektu (UP) – oznacza to osobę fizyczną bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących
  co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego), którzy korzystają  z bezpośredniego wsparcia i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Osoba zakwalifikowana do udziału
  w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 4. Biuro Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew, budynek Centrum jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 5. Dane osobowe UP – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1;
 6. Osoby bezrobotne – osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy, bezrobotne w urzędzie pracy oraz osoby bezrobotne poszukujące pracy niepozostające w rejestrach urzędów pracy;
 7. Osoba bierna zawodowo – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują
  i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
  w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo);
 8. Osoby z niepełnosprawnością – za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2018 roku, poz. 1878), tj. osoby
  z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia;
 9. Osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED
  3 włącznie tj. na poziomie wykształcenia gimnazjalnego;
 10. Dzieci i młodzież – dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowujących się
  do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielniani wychowankowie rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Projekt „Aktywni – kreatywni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie;
 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 3. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Parczewskiego;
 4. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień co stanowi jeden z warunków uczestnictwa w Projekcie.

§ 3

Uczestnicy Projektu

1. Kategorie Uczestników Projektu:

1) Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 20 osób (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn);

2) Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowująca się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej – 15 osób (w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn);

3) Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 4 osoby (w tym 3 kobiety i 1 mężczyzna).

2. Uczestnikami Projektu mogą być osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące Powiat Parczewski w tym:

1) Osoby bierne zawodowo;

2) Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi);

3) Dzieci i młodzież:

a) Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowujące się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej;

b) Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

4) Osoby pozostające bez zatrudnienia;

5) Osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym;

6) Osoby o niskich kwalifikacjach;

7)  Osoby w wieku 17 – 65 lat.

3. W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne wsparcie skierowane jest do osób należących do III profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 4

Wsparcie realizowane w ramach Projektu

 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt. 1,5;
 2. W ramach Projektu UP skorzystają z następujących form wsparcia:

1)  Praca socjalna – 39 osób (zawarcie kontraktu socjalnego – 15 osób oraz weryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia – 4 osoby);

2)  Indywidualny Program Usamodzielniania – 4 osoby;

3)  Indywidualna ścieżka reintegracji – 39 osób;

4)  Aktywna integracja – instrumenty społeczne:

a)  Trening kompetencji i umiejętności społecznych i osobistych – 39 osób;

b)  Indywidualne spotkania z psychologiem – 39 osób;

c)   Warsztaty z psychologiem – 39 osób;

d)  Zajęcia rehabilitacyjno- usprawniające – 20 osób z niepełnosprawnością;

e)  Diagnoza potrzeb oraz stworzenie IŚR – 39 osób.

5)  Aktywna integracja – instrumenty zawodowe:

a)  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 39 osób;

b)  Indywidualne pośrednictwo pracy – 39 osób;

c)   Kursy zawodowe – kursy zawodowe będą kończyć się odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub kwalifikacje uczestników – 39 osób.

6)  Pomoc finansowa – 19 osób;

7)  Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych – 7 osób.

 3. W ramach projektu UP przysługuje:

1)  Zwrot kosztów przejazdu na formy wsparcia;

2)  Ubezpieczenie NNW;

3)  Stypendium szkoleniowe;

4)  Bon na zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające – osoby z niepełnosprawnością;

5)  Możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiałów szkoleniowych w formie dostępnej.

§ 5

Rekrutacja Uczestników

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości równości szans, w tym płci oraz osób
z niepełnosprawnością;

2. Rekrutacja prowadzona będzie dla każdej z grup:

1)  Grupa I osoby z niepełnosprawnościami – (1 x 20 osób – 12K i 8M) I-VI.2019 rok;

2)  Grupa II dzieci z rodzin zastępczych – (1x 15 osób – 8K i 7M) I-VI 2019 rok, oraz usamodzielniani – (4 osoby – 3K i1M) I-VI 2019 rok;

3)  Miejsce: Powiat Parczewski.

3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona, zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór kandydatów do uczestnictwa
w projekcie;

4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres: pcpr@parczew.pl;

5. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Parczewie, ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew oraz na stronie internetowej Projektodawcy www.pcpr.parczew.plpoprzez wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.Biuro projektu jest czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530;

6. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny;

7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem kandydata/-ki do Projektu;

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;

9. Z każdym zakwalifikowanym UP zostanie zawarty kontrakt socjalny lub dokument równoważny o którym mowa w ustawie z dnia 1 marca 2004 roku
o pomocy społecznej;

10. Do projektu będą zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, które złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów. W razie takiej samej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń. U P zostaną poinformowani telefonicznie, osobiście lub pisemnie o zakwalifikowaniu
do projektu. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową;

11. W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej;

12. W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie. Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

§ 6

Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:

1)  Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu, aktywnego uczestnictwa
w poszukiwaniu pracy;

2)  Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności;

3)  Współpracy i stałego kontaktu z Personelem projektu;

4)  Podjęcia proponowanej pracy po zakończeniu udziału we wsparciu o ile dotyczy;

5)  Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, testów szkoleniowych, testów doradczych i innych zalecanych do zdiagnozowania potencjału i poziomu UP w celu stworzenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;

6)  Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;

7)  Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie danych osobowych i kontaktowych wpisanych w druku zgłoszenia oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia);

8)  Przystąpienia do przewidzianego w ramach projektu zewnętrznego egzaminu końcowego (w przypadku szkoleń zawodowych);

9)  Dostarczenie do 4 tygodni po zakończeniu uczestnictwa w projekcie:

a)  Certyfikatu / zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

10)   Dostarczenie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika projektu, jeśli uczestnik będzie rejestrował się jako bezrobotny lub poszukujący pracy:

a)  Dokumentów potwierdzających status na rynku pracy (min. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie uczestnika projektu).

11)   Dostarczenie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika projektu, jeśli uczestnik podejmie zatrudnienie:

a)  Dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (min. kopie umowy o pracę  lub umowy zlecenia, zaświadczenia od pracodawcy, wpis do CEIDG).

12)   Dostarczenia do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie informacji odnośnie swojego statusu na ryku pracy i w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczenie dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (min. kopie umowy o pracę  lub umowy zlecenia, zaświadczenia od pracodawcy, wpis do CEIDG).

§ 7

Zasady udziału w Projekcie

1. Każdorazowa rezygnacja uczestnika projektu z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału  w przewidzianych dla niego formach wsparcia wiąże się
z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie;

2. Podjęcie zatrudnienia lub inna aktywność zawodowa przez uczestnika projektu jest okolicznością uzasadniającą zakończenie udziału w projekcie jednak jeśli okoliczności na to pozwalają uczestnik projektu powinien dokończyć zaplanowaną dla niego ścieżkę wsparcia określoną w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji;

3. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu zaświadczenia lekarskiego. W pozostałych przypadkach uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia;

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do osiągnięcia min. 80% obecności w określonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji formach wsparcia;

5. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Projekcie poprzez udokumentowanie 80% obecności we wszystkich formach wsparcia projektowego i uzyskania kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem UP będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego udziałem w projekcie.

§ 8

Monitoring uczestników

1. W ramach realizacji projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu bieżącą ewidencję dla celów sprawozdawczości oraz oceny działań podjętych w ramach realizacji projektu;

2. Dla celów bieżącej ewidencji i sprawozdawczości UP zobowiązani są do rzetelnego, kompletnego i terminowego udzielania odpowiednich informacji w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu;

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny UP zobowiązani są do udzielenia Projektodawcy w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie, na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy Nr RPLU. 11.01.00-06-0004/18-00 o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie;

2.  Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej;

3.  O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników Projektu w Projekcie, zostaną oni poinformowani przez Projektodawcę osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.pcpr.parczew.pl;

4.  Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektodawcy;

5.  Ostateczna interpretacja zasad Regulaminu należy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie;

6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia2019 roku i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.

§ 10

1.  Spory związane z uczestnictwem w Projekcie Projektodawca starał się będzie rozstrzygać polubownie;

2.  W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy;

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.