Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Podstawowe zadania koordynatora określa art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań tych należy w szczególności wsparcie rodzin w realizacji zadań wynikających z ww. ustawy oraz współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.
Ważnym elementem pracy koordynatora jest również przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku oraz okresowych ocen dotyczących wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Zakres pomocy koordynatora w danej rodzinie jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnej rodziny.
Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej odbywa się głównie w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Bezpośrednie wizyty w środowisku rodzin zastępczych odbywają się nie rzadziej niż średnio raz w miesiącu.
W celu udzielania jak najlepszej pomocy koordynator w swych działaniach współpracuje z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodziny, w tym m.in.: z ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, ośrodkiem adopcyjnym.

W przypadku wystąpienia sytuacji problemowej rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują potrzebną pomoc i wsparcie.
Szczegółowe informacje na temat pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z koordynatorami PCPR:

Paulina Łobińska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Ewa Maliszewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (83) 355 15 80, kom. 726 099 567 e-mail pcpr.piecza@parczew.pl