Jesteś tutaj: Start / Piecza / Rodzice biologiczni

Rodzice biologiczni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
  1. przyznanych świadczeń oraz dodatków: 660,00 zł miesięcznie – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 000,00 zł miesięcznie – w przypadku umieszczenia dziecka rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
    Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 200,00 zł miesięcznie.
  2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Rodzice ponoszą opłatę od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Rodzice nie ponoszą opłaty za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u nich.
Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.

Rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona także ponoszą opłatę.

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późniejszymi zmianami)
  • Uchwałę nr XXV/108/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku, poz. 1983)