Pomoc na zagospodarowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana lub udzielana osobie usamodzielnianej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Zakres pomocy na zagospodarowanie zawarty jest w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia lub jego Modyfikacji. Zakres pomocy osoba usamodzielniana ustala wspólnie z pracownikiem socjalnym PCPR oraz swoim opiekunem usamodzielnienia.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Wniosek ten składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż   3 154,00 zł.

Pomoc na zagospodarowanie przyznana jest w formie rzeczowej.

Przyznania pomocy na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
  • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
  • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
  • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
  • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

UWAGA!
Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.