Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Domy Pomocy Społecznej

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Domy Pomocy Społecznej

Menu dla: Domy Pomocy Społecznej

Dla kogo DPS?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Jak starać się o miejsce w DPS?

Etap1:
zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej i złożenie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Etap 2:
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ośrodek pomocy społecznej, komplet dokumentów wraz z decyzją kierującą do DPS przesyłany jest do PCPR, który – w przypadku posiadania wolnych miejsc we wnioskowanej placówce – wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w danym domu pomocy. W przypadku braku miejsc, wnioskodawca/-czyni wpisywany/-a jest do rejestru osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej i informowany/-a o przewidywanym okresie oczekiwania na zwolnienie się miejsca.

Opłata za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej kierujący daną osobę do tego typu placówki.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka.
  Mieszkaniec domu wnosi nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
  W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego małżonka i zstępnych przed wstępnymi.


Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także inne osoby. W takim przypadku gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi oraz inne osoby.

W przypadku niewywiązywania się mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi i innych osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:

 1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późniejszymi zmianami) - art. 60, art. 61, art. 64.